↑ Terug naar Wat zijn modules

Producten en modules in de creatieve therapie

De termen producten en modules worden vaak door elkaar gebruikt (Schweizer, 2009).

  • Een product is een vraag-aanbodcombinatie en geeft een overzicht van het specifieke aanbod bij een specifieke groep cliënten. Hierbij past een beschrijving van de hulpvraag en van het passende aanbod. Productbeschrijvingen zijn vooral bedoeld en geschreven voor niet-collega’s in het werkveld van creatieve therapie, zoals verwijzers, patiëntenverenigingen, beleidsmakers, politici en managers (Van Hattum & Hutschemaekers, 2000).
  • Een module is een therapie-eenheid voor een gespecificeerde doelgroep, met een van tevoren vastgestelde doelstelling, een overzichtelijke duur en een min of meer gestandaardiseerde inhoud. Dit betekent niet dat iedere activiteit en interventie bij voorbaat vaststaat. Het betekent echter wel dat de reactie van de patiënt een beperkte invloed op het therapeutische aanbod heeft (Pioch e.a., 2001).

Verschillen en overeenkomsten
Een product kan als het ware gezien worden als een kapstok voor de module. Het is echter niet zo dat elk product uitgewerkt hoeft te zijn in een module. Wel kan je uit elke module een product destilleren.

Overeenkomsten
Zowel bij productbeschrijvingen als bij de moduleontwikkeling wordt er gestreefd naar rationalisering van de behandeling door de therapeut. Het doel is om in transparante termen het handelen te verwoorden (Schweizer, 2009).

Verschillen
Het verschil tussen producten en modules is in de tabel hieronder inzichtelijk gemaakt:

Product Module
Algemeen beschreven Gedetailleerd beschreven (interventies zijn meer vastgelegd)
Voor verwijzers, verenigingen, beleidsmakers, politici en managers Voor collega’s uit hetzelfde beroepsveld
Settingoverstijgend Contextafhankelijk